Formulaire d’inscription Halfvastenstoet

Nous essayons de prendre le meilleur compte possible de votre exécution et des exigences financières lors de la création de la procession.

Ce formulaire est uniquement une demande de participation, après une évaluation positive, un contrat sera envoyé.

En soumettant le formulaire d’inscription, les participants acceptent également les règles de protocole suivantes.

Vos données personnelles sont traitées par KF De Vrije Burgers vzw, Bergstraat 36a 3770 Riemst (Val-Meer), pour la gestion des membres et organisation d’activités sur la base de la relation contractuelle à la suite de votre inscription et vous informer de notre activités sur la base de notre intérêt légitime pour notre événements musicals et carnavalesques  ou d’activités à l’appui.
Si vous ne voulez pas nous traiter vos données aux fins de marketing direct, il suffit de nous informer que sur info@vrijeburgers.be. Via cette adresse, que vous pouvez toujours demander quelles données nous transformons à votre sujet et ils améliorer ou effacement, ou ils demandent à transférer. On trouvera un aperçu plus détaillé de notre politique en matière de traitement des données à caractère personnel sur http://www.vrijeburgers.be

STOETREGLEMENT CV de Knapzèk Val-Meer

(in overeenkomst met politiereglement en reglement gemeente Riemst)

-Iedere deelnemer neemt op eigen risico deel en ziet af van ieder verhaal ten opzichte van de inrichters, voor schade welke hij of zij zelf zou oplopen of toebrengen aan derden. De ondergetekende verklaart tevens al de leden van de deelnemende groep op de hoogte te hebben gebracht van deze risicoaanvaarding en dat al de deelnemers van betreffende groep bijgevolg door hun deelname zich akkoord verklaren met de ontlasting van iedere verantwoordelijkheid in hoofde van de inrichters. De ondergetekende verklaart eveneens kennis te hebben genomen van het feit dat de inrichters wel een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid hebben afgesloten in hofde van deinrichters, doch dat de persoonlijke aansprakelijkheid van de deelnemende groepen of individuen niet gedekt is door deze polis. Enkel een persoonlijke fout van één van de inrichters tegen derden, niet-deelnemers, wordt door deze polis gedekt.

-Verenigingen die deelnemen aan de stoet verbinden zich ertoe steeds de richtlijnen te volgen van de leden van de politie, het inrichtende comité of personen die hiertoe belast zijn door het comité.

-Het politiereglement is ten alle tijde van toepassing.

-Vermommingen mogen niet lijken op de actuele kledij van politie-of bewakingsdiensten.

-Geen gebruik van confetti, spuitbussen met kleur- en scheerschuim en spuitbussen met haarlak.

-Het is verboden snoep en snuisterijen te gooien die gevaar voor toeschouwers kunnen opleveren.

-Het is verboden wapens of gereedschap te dragen.

-Geen vuurwerk, knalbussen, voetzoekers en rookbussen afsteken.

-Het overdadig gebruik van alcoholische dranken en het gebruik van verdovende of oppeppende middelen is verboden op straffe van verwijdering van de groep uit de stoet.

-Bij verwijdering uit de stoet komt het overeengekomen contract te vervallen.

-Voorzie de nodige verzekeringen voor deelnemers en voertuigen.

-De praalwagens moeten voldoen aan de technische eisen die bij wet gelden voor motorvoertuigen en aanhangwagens. Deze wagens dienen dusdanig voorzien te zijn van een veiligheidsketting en minstens een halfuur voor vertrek van de stoet aanwezig zijn voor een technische controle.

-Een aggregaat of generator moet vast worden bevestigd op een veilige plaats, ook moet het afgeschermd worden door onbrandbaar materiaal en mag enkel stilstaand bijgevuld worden.

-Elke praalwagen moet voorzien zijn van: minstens één snelblusser van poeder of schuim en één bluseenheid van zes kilo. Deze brandblussers moeten een recent keuringslabel en een BENOR-kenmerk hebben.

-Het is verboden brandbare vloeistoffen of gassen te vervoeren zonder vergunning.

-Vervoer van personen op de praalwagens buiten de stoet is verboden.

-De muziek mag niet luider dan 90 decibel klinken en moet carnavalsmuziek zijn.

-Per praalwagen twee meerderjarige verantwoordelijken/begeleiders aanwezig.

-Deze verantwoordelijken moeten: de veiligheid van toeschouwers en deelnemers waarborgen,

deelnemers inlichten over brandveiligheid, duidelijk herkenbaar zijn door reflecterend hesje en ‘s avonds in het bezit zijn van een zaklamp.

-De verantwoordelijken/begeleiders en chauffeurs mogen geen alcohol nuttigen, of onder invloed

van drugs zijn.

-Praalwagens van meer dan 2,5 meter breed, meer dan 4 meter hoog of meer dan 18 meter lang, worden begeleid door ten minste 4 meerderjarige begeleiders.

-Breekbare en glazen drankflesjes langs de wagen zijn verboden, enkel plastieken bekers zijn toegestaan.

-Lege flesjes moeten op de wagens worden ingezameld, achtergebleven flesjes langs de route moeten worden opgeruimd.

-Lege verpakkingen worden op de wagens ingezameld, en vervolgens in de voorziene

afvalzones achtergelaten.

-Het inrichtend comité kan, om reden van overmacht, besluiten de stoet niet laten door te gaan. Dan vervalt dit contract en kan geen enkele aanspraak gemaakt worden op eender welke vergoeding. Indien de optochtdatum verschoven wordt, zal het eerder aangeboden contract opnieuw aan de vereniging voorgelegd worden.

-Bij slecht weer of ander geval van overmacht zullen de deelnemende groepen telefonisch verwittigd worden van uitstel of afgelasting van de stoet.

-De deelnemende groep zal eveneens telefonisch verwittigen in geval van overmacht en zal bij niet verwittigen een schadevergoeding betalen, gelijk aan de helft van het overeengekomen bedrag aan de inrichter.

-Het financieel aspect van het contract wordt pas uitgevoerd bij start van de optocht.